شماره حساب بانک پاسارگاد

282-800-437502-1

شماره شبا:

 IR640570028280000437502001

شماره کارت:

5022291003647938

نام صاحب حسابمیلاد درویش

 

شماره حساب بانك صادرات :

 0208344860009

شماره شبا :

IR810190000000208344860009

شماره کارت :

6037694009710967


نام صاحب حساب:‌ ميلاد درويش